#

Реченото и Стореното

автор: Найден Кирилов

Преодолените трудности са спечелени възможности. Уинстън Чърчил

В хода на предизборната кампания особено актуална бе темата за увеличаване на инвестициите като предпоставка за икономически растеж, а оттам и за икономическото благополучие на гражданите. Представителите на регистрираните за вота партии усилено да говореха, че като спечелят изборите ще увеличат инвестициите. В техните програми са използвани доста изрази относно стимулиране, привличане на инвестиции, откриване на предприятия, работни места, и прочие.

Не минаваше ден без някой бивш или още по-бивш управляващ да не обещае, че неговата политическа партия ще увеличи инвестициите. Слушайки ги, човек някак естествено изпада(ше) в ситуацията на онзи притеснен старец от рекламата на цифровизацията, и също като него му се ще да зададе идентичния въпрос: Как бе, момче, как ще ги привлечеш тези инвестиции? Но тъй като въпросът е сериозен, е редно да спрем с хумора до тук. Но не и с въпросите, размислите, критиката и предложенията.

Сравнявайки обещанията днес с тези от последните и от предходни избори, и сега действащите закони, става видно следното:

Първо, че няма съществени отлики между казаното в предизборната кампанията преди четири години и казваното сега във връзка със стимулирането на инвестициите.

Второ, че предприетите законодателни решения и водената политика не кореспондират с твърденията на политиците, че са работили досега и ще работят за създаване на условия за откриване на нови предприятия и нови работни места. С други думи, констатира се разлика между обещаното и изпълненото. Между реченото и стореното.

Сега действащият парламент постави в началото на своята законодателна работа промените в законите, регулиращи отношенията в сферата на сигурността. Това може би е полезно, тъй като имаше доста данни за нарушавани граждански и политически права. Последните са основополагащи, но въпреки това гражданите се интересуват от икономическите си права. От правото си на труд, от гарантирани честни пазарни отношения.

Работата е там, че водената до настоящия момент политика не е присъща на държавата-майка. Напротив, държавата чрез водената от нея данъчна политика, въпреки десет процентната данъчна ставка, може да бъде определена като мащеха на българския бизнес.

Не може да приемем, че са полагани държавни грижи за стимулиране на инвестициите, когато данъчната администрация не възстановява ДДС при наличие на всички законови предпоставки за това. Когато отказът за признаване на право на данъчен кредит перманентно е „аргументиран” със семпли мотиви, които нямат нищо общо с фактите и закона. Когато на бялото се казва черно, когато се пренебрегва практиката на Съда на Европейския съюз в областта на ДДС, само и само да се отложи или осуети връщането на този данък.

Проява на непрофесионализъм е държавна политика, при която нарочно не се възстановява в срок ДДС, макар и да се осъзнава, че впоследствие държавата ще бъде осъдена и принудена да го върне и то с лихвите. Лихви, които отново са за сметка на бюджета, т.е. за сметка на обществото. Лихви, които ще бъдат плащани пак с данъци. Да виждате тук държавническо мислене? Да виждате тук логика?

Не може да се приеме като подходяща за инвестиране тази държава, в която сделките между свързани лица следва да бъдат сключвани при пазарни условия или ще се считат за отклонение от данъчно облагане. Какво по-логично от това дъщерното дружество да получи по-благоприятни условия от дружеството-майка. Въвеждането на правилото, че когато свързани лица осъществяват взаимоотношенията си при условия, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица, е признак за безпомощност. За безсилие да се попълни бюджета с данъци от реална дейност, предхождано от безсилие да се стимулира производство. За сляпо пресъздаване на европейски „правила”.

Там, където законът въвежда фикции и необорими презумпции с цел да бъде попълвана приходната част от държавния бюджет, не може да се говори за справедливост в отношенията държава – граждани. А като няма справедливост не може да става дума за инвестиционна среда.

Не може да се говори за привличане на инвестиции там, където се създават административни задължения и контролни органи, без общественият и държавният интерес да изискват това. Какъв е смисълът определени стоки да се определят за акцизни, да се води акцизно счетоводство, да се прилага акцизно законодателство, когато акцизната ставка е нула за същите тези стоки. Когато държавата не получава нищо, и когато обществото няма нужда от това е излишно да обременяваш участниците в търговския оборот със задължения да водят специална отчетност, да купуват специализиран софтуер за това. Въвеждането на тези неприсъщи задължения естествено принуждава бизнеса да назначи допълнителни служители, а държавата да създаде контролни органи. Някой веднага ще каже, че това са нови работни места. Проблемът е, че това не са естествено създадени работни места, а изкуствено, принудително. А има ли принуда, не можем да говорим за среда, предразполагаща за инвестиции.

Има и нещо друго – назначаването на ненужни служители само с оглед спазване на акцизното законодателство натоварва работодателя с още разходи. А тези разходи увеличават себестойността. А като се увеличи себестойността се намалява конкурентоспособността, а оттам продажбите, приходите, печалбата, съответно и данъците. Освен това създаването на излишна администрация натоварва държавния бюджет с още разходи. Какво се получава – вземат се мерки, с които се намаляват приходите и се увеличават разходите. Както за бизнеса, така и за държавата. Да виждате тук държавническо мислене? Да виждате тук логика?

Липсата на механизми за редуциране на междуфирмената задлъжнялост, безразборното раздаване на субсидии под натиска на улицата, от своя страна също не способстват за стимулиране на инвестициите.

Когато държавата не може да създаде инвестиционни условия, подходяща среда за производство на блага, то няма как да има икономическа дейност. Като няма сериозна икономическа дейност, възможността за формиране на реална печалба е нищожна. А като няма печалба, няма как държавата да събира данък върху печалбата, т.е. основния вид преки данъци. При липса на постъпления от преки данъци, ясно е, че приходната част на бюджета ще се попълва от косвените данъци, от ДДС. Но за да се начислява ДДС и да се събира следва да има производство, търговски оборот и потребление, т.е нещо, върху което да се добавя стойност.

За да има производство трябва да има инвестиционна среда, с която за съжаление не можем да се похвалим. За да потребяват произведеното гражданите следва да имат средства за това. Само че като няма производство поради липса на правилна инвестиционна политика, няма достатъчно работни места. Като няма работни места, няма доходи. Като нямат доходи, гражданите нямат, с какво да придобиват блага, съответно да увеличават потреблението. А като няма потребление, няма търсене, няма търговски оборот, съответно няма върху какво да се добавя стойност, съответно да се начислява ДДС. Като не се начислява ДДС, няма как същият да се внася в бюджета. Това от своя страна стимулира държавата да не възстановява вече внесения данък. А политиката на невъзстановяване на ДДС прави инвестирането непривлекателно. Омагьосън кръг би казал някой. Не, бих му отговорил, това е само форма на политическа безидейност.

Тази политика, тази безидейност за развитие на обществото, обаче води до едно – до мизерия. С други думи тези, които досега са прокарвали политиката на мизерия, сега ни обещават стимулиране на инвестициите.

Какви са причините за тези колизии, по-скоро за тези пропасти между предизборните обещания и реално провежданата политика. Некомпетентност. Безидейност. Интереси.

По-важното, обаче, е да бъде отговорено на въпроса, какво е необходимо за да бъдат реално създадени инвестиционни условия.

Нужно е да бъдат редуцирани бюджетните разходи. Така инвеститорите ще имат доказателство, че държавата не разходва данъците, събрани от тях за дейности, които не са в услуга на обществото. Партийните субсидии, разходите за подслушване, издръжката на административни структури са утежняващи бюджета пера. Те са предназначени за финансиране на формации и дейности, които не само не способствали на трайния инвеститорски интерес, но са представлявали и прегради за него.

Важно е законите да бъдат преработени така, че да съдържат повече и по-всеобхватни правила и по-малко изключения от тях. Понастоящем се забелязва обратната тенденция – на почти всяко правило, съответстват поне няколко изключения. Които противно на правната наука и логика се тълкуват и прилагат разширително. Важно е и да бъдат редуцирани фикциите и необоримите презумпции в данъчното, митническото и акцизното законодателство.

Необходимо е да бъдат премахнати тези административни отношения, които не помагат за гарантиране на обществения и държавен интерес, а създават само излишна административна тежест. Нужна е бързина и прозрачност в работата на администрацията. Създаването на електронното правителство не следва да е говорене, а реалност. Разходите за партийни субсидии могат да бъдат вложени за внедряването на същото.

Наложително е да бъде развито правосъзнанието така, че всички участници в търговския оборот да упражняват правата си, но да и изпълняват задълженията си. Важно е всички съдилища, а не само върховните, да прилагат закона точно и еднакво спрямо всички.

Полезно е държавата да насърчава симбиозата между бизнеса и учебните заведения. Последните следва да са в услуга на инвеститорите – да подготвят кадри, които отговарят на динамичните изисквания на 21 век. Трябва учащите се да умеят да прилагат знанията си в реални условия още преди придобиване на образователната си степен. Естествената среда за това е бизнесът – техният бъдещ работодател.

Предложенията по-горе не претендират нито изчерпателност, нито безспорност. Те са скромен, но концептуален контрапункт на предизборните лозунги и платформи.

Преди да доверим властта нека да съпоставим реченото и стореното.

Оставете коментар

Коментари

advance

04 май 2017, 10:45 PM

SPECIAL OFFER : cash advance loans in virginia For Women Herbal on SALE , Buy Viagra For Women Herbal shop online .


yityjdjktry

03 юни 2017, 03:32 AM


Rolando

03 август 2017, 02:02 PM

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you
hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to
construct my own blog and would like to find out where
u got this from. thanks a lot


loans online

19 август 2017, 09:09 PM

loans poor credit
loans online
desperately need money


viagra 100mg

21 август 2017, 11:44 AM

cheap viagra pay with paypal
viagra 100mg
how to buy cheap viagra


online casino for us players

27 август 2017, 03:33 AM

das beste online casino der welt
online casino for us players
bonus casino chips


levitra prices

02 септември 2017, 11:52 AM

buy viagra levitra online
levitra prices
cheapest levitra generic


generic viagra 100mg

06 септември 2017, 06:05 PM

order viagra now
generic viagra 100mg
how to buy viagra online


buy cialis professional 20 mg

11 септември 2017, 11:30 PM

order brand name cialis
buy cialis professional 20 mg
buy cialis legally canada


BrettBed

19 септември 2017, 07:46 AM


Alfredtub

19 септември 2017, 03:15 PM


Billyaxore

19 септември 2017, 03:53 PM